13’üncü Ankara Öğrenciler Arası Klasik Müzik Yarışması Duyurusu

Öğrencilerimizin Klasik Batı Müziği tanıtmak ve sevdirmek , sanatsal etkinlikleri aracılığı ile kendilerini ifade etmeleri ve geliştirmeleri için fırsat oluşturmak amacıyla Ankara İlimizde 9 Merkez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kurumlarındaki  öğrencileri arasında  ”13. Klasik Batı Müziği Çalgılarıyla Eser Seslendirme Yarışması ” düzenleyebilmek için yapılmış bir yarışma etkinliğidir…

ANKARA İLİNDE BULUNAN TÜM RESMÎ VE ÖZEL OKULLAR ARASI
13. TÜRK ve BATI MÜZİĞİ ÇALGILARIYLA ESER SESLENDİRME YARIŞMASI PROJESİ

T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
13’ÜNCÜ “ANKARA ÖĞRENCİLER ARASI KLASİK MÜZİK YARIŞMASI”
PROJESİ UYGULAMA ESASLARI
Amaçlar
Madde 1: Bu projenin amacı;
1. Atatürk’ün “Bir milleti yaşatmak için birtakım temeller lazımdır ve bilirsiniz ki bu temellerin en
mükemmellerinden biri sanattır” özdeyişinden hareketle, öğrencilerimize klasik müziği tanıtmak ve
sevdirmek.
2. Öğrencilerin özgüvenlerinin geliştirilmesi, psikososyal açıdan desteklemesi,
3. Öğrencilerin sanatsal değerlerine karşı duyarlı birer birey olarak yetiştirilmesine katkı sağlanması,
4. Öğrencilerin, duygu ve düşüncelerini müzik aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle
paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlanması,
5. Öğrencilerin ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı
sağlanması,
6. Öğrencilerin sanat aracılığı ile istenmeyen davranışlardan (şiddet gibi) uzaklaştırılması,
7. Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, kendini ifade etme
gibi kazanımların sağlanması.
Kapsam
Madde 2: Klasik müzik yarışmalarına ilişkin usül ve esasların uygulanacağı bu proje; Ankara ili 9 (dokuz)
merkez ilçesinde bulunan resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsar.
Dayanak
Madde 3: Bu proje, yeni eğitim programında yer alan sanat etkinlikleri derslerine, 13/1/2005 tarihli ve
25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31 ve 36. Maddelerine (31. madde:
”Taraf devletler çocuğun dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence
ve etkinliklerde bulunma ve kültürel sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar.” . 36. Madde
“Taraf devletler esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek başka her türlü sömürüye karşı çocuğu
korurlar.”) dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4: Bu esaslarda geçen tanımlar aşağıdaki şekildedir.
Sanat etkinliği: Yapıcı ve yaratıcı bir biçimde yetiştirilmesi düşünülen bireyin; insanı, doğayı,
yaşamı algılayabilmesini, yorumlayabilmesini ve kendi duygu ve düşüncelerini farklı sanatsal
yollarla ifade edebilmesi.
Sanat eğitimi: Bireyin zihinsel, duygusal, bedensel eğitimi bütünlüğü içinde estetik
duygularının geliştirilmesi, yeteneğinin olgunlaştırılması ve yaratıcılığının artırılması için
yapılan eğitim çabası.
Okullar : Ankara İli 9 (dokuz) merkez ilçesinde bulunan resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve
ortaöğretim okulları ve açıköğretim ortaokulu ve lisesi.
Öğrenciler : Ankara ili 9 (dokuz) merkez ilçesinde bulunan resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve
ortaöğretim okullarında ve açıköğretim ortaokulu ve lisesinde eğitim gören öğrenciler.
Sınırlılıklar
Madde 5:
Bu proje Ankara İli ve bütün ilçelerinde bulunan Devlet Konservatuvarları, Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri (müzik branşı) ve her türlü tam zamanlı ve yarı zamanlı profesyonel müzik eğitimi veren okullar
dışında kalan tüm resmî ve özel ilkokul, ortaokul, lise ile açıköğretim ortaokulu ve lisesi ile sınırlıdır.

Yapılacak İş ve İşlemler

Madde 6:
A- Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılması gereken işler:
1. Proje uygulama esaslarının hazırlanması,
2. Proje uygulama onayının alınması,
3. Etkinliğin planlanıp okullara duyurulması,
4. Etkinliğin başlatılması ve belirlenen uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi,
5. Öğrencilere etkinliğe katılımlarından dolayı memnuniyeti ifade eden onurlandırıcı ve
ödüllendirici uygulamaların yapılması,
B- İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılması gereken işler:
1. Etkinliğin Ankara ili 9 (dokuz) merkez ilçesine bağlı Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından,
kendi müdürlüklerine bağlı resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve liselere duyurulması,
C- Okullar tarafından yapılması gereken işler:
1. Projenin öğretmen ve öğrencilere duyurulması ve yapılacak etkinliğin içeriği konusunda
bilgilendirilmesi,
2. Katılım formlarının öğrenciler tarafından doldurup okul müdürlüklerine onaylatıldıktan
sonra, üst yazı ile Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Bölümü’ne elden
teslim edilmesi,
D- Teknik bilgi: Uygulama, aşağıda verilen teknik bilgilere uygun olarak yapılacaktır.
Etkinlik süreci ile ilgili bilgilendirme ve duyurular: Genel bilgilendirme ve duyurular
Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından elektronik posta yoluyla DYS üzerinden İlçe Millî
Eğitim Müdürlükleri’ne duyurulacaktır. Ayrıca Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün resmî
internet sayfası “cankaya.meb.gov.tr” duyurular bölümünden de takip edilebilir.

Yarışma süreci:
▪ Yarışma sırasında salona veli, seyirci veya komisyon harici
öğretmen alınmayacak, yarışmacı öğrenciler salona tek tek
alınacaktır.
▪ Yarışma süresince herhangi bir yarışmacının performansının
kamera ya da ses kaydı altına alınması yasaktır.
▪ Yarışmanın gidişatıyla ilgili herhangi bir aksaklık durumunda
jüri tarafından yarışma durdurulup o gün için sonlandırılabilir.
▪ Yarışmaya öğrencilerin gidiş gelişleri, yol veya yapılan
harcamalar kendi sorumluluklarındadır.
Tür: Klasik Müzik repertuvarında yer alan çalgıya uygun eserler.
Branş: Piyano, Klasik Gitar, Keman, Yan Flüt, Bakır üflemeliler, Çello (Viyolonsel)
Eserler: Öğrenci; yetkili ve uzman kişiler tarafından seviyesine uygun olarak belirlenen,
zorunlu eser ile birlikte kendi istediği bir eser olmak üzere iki eser çalacaktır. Eserler solo olarak
eşliksiz çalınacaktır. Öğrenciler yarışmaya girerken, çalacakları serbest eserin bir nüshasını
jüriye teslim etmek zorundadırlar.
Süre: Eserlerin metronom sayısına uyulacak ve röprizler (dönüş işaretleri)
yapılmayacak olup, eserin süresi 3 dakikayı geçmeyecektir.
Akort: Müzik aletlerinin akortları, öğrenci yarışmaya alınmadan önce öğrencinin kendi
imkânlarıyla yapılmış olacaktır.
Zorunlu Repertuar: Seviye grupları ve branşlara göre hazırlanan zorunlu repertuvar
ekte verilmiştir. Not: Bakır üflemeli branşlarında katılım sayısının az olması sebebiyle zorunlu
eser uygulaması yapılmayacak, kendi belirleyecekleri 2’inci eserleri yine klasik müzik
repertuvarından olacaktır.
Değerlendirme: Değerlendirmeyi yapacak olan jüri üyeleri, Devlet Konservatuarı
Akademik Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçıları, Güzel Sanatlar Lisesi
branş öğretmenleri, üniversitelerin Müzik Eğitim Fakülteleri akademisyenlerinden katkı
sağlamak isteyenler ile alanında yetkin icracılar ve müzik öğretmenlerinden oluşacaktır.
Değerlendirme; şartnamede yer alan başlangıç, orta ve ileri seviyelere göre
değerlendirilecek şekilde yapılacaktır.
Ödüllendirme: Ödüllendirme şartnamede yer alan seviyelere göre yapılacak olup,
birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri ile jüri tarafından uygun görüldüğü takdirde solistlik ve
teşvik amaçlı mansiyon ödülü verilebilir.

Uygulama Takvimi
Madde 7:
1. Proje uygulama esaslarının belirlenmesi : 11-15 Eylül 2023
2. Uygulama onayının alınması : 20-29 Eylül 2023
3. Uygulama esaslarının okullara duyurulması. : 02-06 Ekim 2023
4. Son başvuru tarihi: 22 Kasım 2023
5. Başvuru yeri: Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Bölümü
6. Etkinliğin başlangıcı-bitişi: 12 Şubat- 1 Mart 2024
7. Ödül töreni: Mayıs 2024
8. Etkinliğin yapıldığı yer: Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi (Aziziye Mah. Hoşdere Cd.
No:139 Yukarı Ayrancı / Çankaya /ANKARA)
9. Proje değerlendirme raporunun Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nce hazırlanması.
Yürütme
Madde 8:
Bu proje; Ankara Valiliği tarafından onaylandıktan sonra, Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından
yürütülür.
Proje Koordinatörleri; Berna VAİZOĞLU
Memnune HACIALİBEYOĞLU UĞUR

YARIŞMAYA KATILACAK ÖĞRENCİLERİMİZ , BAŞVURU FORMUNU ŞUBELERİMİZDEN TEMİZ EDEBİLİR

T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
13’ÜNCÜ “ANKARA ÖĞRENCİLER ARASI KLASİK MÜZİK
YARIŞMASI” PROJESİ
ZORUNLU ESER REPERTUVARI

Klasik Gitar Zorunlu Repertuvarı
Başlangıç Seviyesi; “Wilson’s Wilde” Anonim 16.Yüzyıl
Orta Seviye; “Estudio”, Francisco Tarrega
İleri Seviye; “Galliarde 10”, F.Cutting

Keman Zorunlu Repertuvarı
Başlangıç Seviyesi; “Andantino” Re Majör, Suzuki 1 No:11
Orta Seviye; “Si Minör Konçerto” 1. Bölüm, Op.35, O. Rieding
İleri Seviye; 12.sınıf- “La Minör Konçerto” 1. Bölüm, Op.3 No:6, Vivaldi

Viyolonsel (Çello) Zorunlu Repertuvarı
Başlangıç Seviyesi; Rigadoon ( Suzuki I.Kitap)
Orta Seviye; Hunters’ Chorus Weber ( Suzuki II.Kitap)
İleri Seviye; Breval C Majör Sonat I. Bölüm (Suzuki III.Kitap)

Yan Flüt Zorunlu Repertuvarı
Başlangıç Seviyesi; “House of Rising sun” Folk Ballad (The Joy Of Flute)
Orta Seviye; “Sonata Theme” W.A.Mozart (Famous Flute Favorites – Hugh Stuart)
İleri Seviye; “Little Dance” Haydn (Little Pieces For Flute and Guitar-Louis Moyse)

Piyano Zorunlu Repertuvarı
Başlangıç Seviyesi; “Menuet” (J. KRIEGER)
Orta Seviye; “Saraydan Kız Kaçırma Operasından – W. A. MOZART
İleri Seviye; “Polonaise” G minör (J.S. BACH)

Yorum Yazın