12. Klasik Batı Müziği Çalgılarıyla Eser Seslendirme Yarışması

Öğrencilerimizin Klasik Batı Müziği tanıtmak ve sevdirmek , sanatsal etkinlikleri aracılığı ile kendilerini ifade etmeleri ve geliştirmeleri için fırsat oluşturmak amacıyla Ankara İlimizde 9 Merkez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kurumlarındaki  öğrencileri arasında  ”12. Klasik Batı Müziği Çalgılarıyla Eser Seslendirme Yarışması ” düzenleyebilmek için yapılmış bir yarışma etkinliğidir…

 

ANKARA İLİNDE BULUNAN TÜM RESMÎ VE ÖZEL OKULLAR ARASI
12. TÜRK ve BATI MÜZİĞİ ÇALGILARIYLA ESER SESLENDİRME YARIŞMASI PROJESİ
UYGULAMA ESASLARI

 

Amaçlar

Madde 1:  Bu projenin amacı;

 1. Atatürk’ün “Bir milleti yaşatmak için bir takım temeller lazımdır ve bilirsiniz ki bu temellerin en mükemmellerinden biri sanattır” özdeyişinden hareketle, öğrencilerimize Türk Müziği ve Klasik Batı müziğini tanıtmak ve sevdirmek.
 2. Öğrencilerin özgüvenlerinin geliştirilmesi,
 3. Öğrencilerin sanatsal değerlerine karşı duyarlı birer birey olarak yetiştirilmesine katkı sağlanması,
 4. Öğrencilerin, duygu ve düşüncelerini müzik aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlanması,
 5. Öğrencilerin ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlanması,
 6. Öğrencilerin sanat aracılığı ile istenmeyen davranışlardan ( şiddet gibi) uzaklaştırılması,
 7. Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, kendini ifade etme gibi kazanımların sağlanması.

Kapsam

Madde 2: Bu proje; Ankara ili Çankaya ilçesi ve bütün ilçelerinde bulunan resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları öğrencilerinin katılacağı Türk ve Klasik Batı Müziği çalgılarıyla eser seslendirme etkinliğini kapsar.

Dayanak

Madde 3: Bu proje, yeni eğitim programında yer alan sanat etkinlikleri derslerine, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31 ve 36. Maddelerine (31. madde : ”Taraf devletler çocuğun dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence ve etkinliklerde bulunma ve kültürel sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar.” . 36. madde,“Taraf devletler esenliğine her hangi bir biçimde zarar verebilecek başka her türlü sömürüye karşı çocuğu korurlar.” ) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: Bu esaslarda geçen tanımlar aşağıdaki şekildedir.

Sanat etkinliği: Yapıcı ve yaratıcı bir biçimde yetiştirilmesi düşünülen bireyin; insanı, doğayı, yaşamı algılayabilmesini, yorumlayabilmesini ve kendi duygu ve düşüncelerini farklı sanatsal yollarla ifade edebilmesi.

Sanat eğitimi: Bireyin zihinsel, duygusal, bedensel eğitimi bütünlüğü içinde estetik duygularının geliştirilmesi, yeteneğinin olgunlaştırılması ve yaratıcılığının artırılması için yapılan eğitim çabası.

Okullar : Ankara İli Çankaya İlçesi ve bütün ilçelerinde bulunan resmi ve özel  ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları ve açık öğretim ortaokulu ve lisesi

Öğrenciler: Ankara ili Çankaya ilçesi, ve bütün ilçelerinde bulunan resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında ve Açıköğretim Ortaokulu ve Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler.

Sınırlılıklar

Madde 5:

Bu proje Ankara İli ve bütün ilçelerinde bulunan Devlet Konservatuvarları, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri (müzik branşı) ve her türlü tam zamanlı ve yarı zamanlı profesyonel müzik eğitimi veren okullar dışında kalan tüm resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları, açıköğretim ortaokulu ve lisesi ile sınırlıdır.

Yapılacak İş ve İşlemler

Madde 6:

A-Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılması gereken işler:

 1. Proje uygulama esaslarının hazırlanması,
 2. Proje uygulama onayının alınması,
 3.  Etkinliğin planlanıp okullara duyurulması,
 4.  Etkinliğin başlatılması ve belirlenen uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi,
 5. Öğrencilere etkinliğe katılımlarından dolayı memnuniyeti ifade eden onurlandırıcı ve ödüllendirici uygulamaların yapılması,

 B-  İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılması gereken işler:

 1. Etkinliğin Ankara iline bağlı bütün ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından müdürlüklerine bağlı resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarına duyurulması,

C-Okullar tarafından yapılması gereken işler:

 1. Projenin öğretmen ve öğrencilere duyurulması ve yapılacak etkinliğin içeriği konusunda bilgilendirilmesi,
 2. Katılım formlarının öğrenciler tarafından doldurup okul müdürlüklerine onaylatıldıktan sonra, üst yazı ile Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne elden ya da posta yolu ile belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi,

D-   Teknik bilgi: Uygulama, aşağıda verilen teknik bilgilere uygun olarak yapılacaktır.

Etkinlik süreci ile ilgili bilgilendirme ve duyurular: Genel bilgilendirme ve duyurular Çankaya Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından elektronik posta yoluyla İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine ve okullara duyurulacaktır. Ayrıca “cankaya.meb.gov.tr” adresi duyurular bölümünden de takip edilebilir.

Yarışma süreci:           

 • Yarışma sırasında salona veli, seyirci veya komisyon harici öğretmen alınmayacak, yarışmacı öğrenciler salona tek tek alınacaktır.
 • Yarışma süresince herhangi bir yarışmacının performansının kamera ya da ses kaydı altına alınması yasaktır.
 • Yarışmanın gidişatıyla ilgili herhangi bir aksaklık durumunda jüri tarafından yarışma durdurulup o gün için sonlandırılabilir.
 • Yarışmaya öğrencilerin gidiş gelişleri, yol veya yapılan harcamalar kendi sorumluluklarındadır.

Tür: Türk Müziği ve Klasik Batı Müziği repertuvarında yer alan çalgıya uygun eserler.

Branş: Batı Müziği: Piyano, Klasik Gitar, Keman, Yan Flüt. Türk Müziği Sazları: Bağlama ailesi (Bağlama, Cura Bağlama, Divan Sazı), Kanun, Ud, Ney, Kabak Kemane, Karadeniz Kemençe, Klasik Kemençe.

Eserler: Öğrenci, yetkili ve uzman kişiler tarafından sınıfına uygun olarak belirlenen, zorunlu eser ile birlikte kendi istediği bir eser olmak üzere iki eser çalacaktır. Eserler solo olarak eşliksiz çalınacaktır.

Süre: Eserler icra edilirken, metronom sayısına uyulacak ve eserin süresi 3 dakikayı geçmeyecektir.

Akort: Müzik aletlerinin akortları, öğrenci yarışmaya alınmadan önce öğrencinin kendi imkanlarıyla yapılmış olacaktır.

 Zorunlu Repertuar: Sınıf grupları ve branşlara göre hazırlanan zorunlu repertuvar ekte verilmiştir. Not: Kabak Kemane, Karadeniz Kemençe ve Klasik Kemençe branşlarında katılım sayısının az olması sebebiyle zorunlu eser uygulaması yapılmayacak, Ud, Kanun ve Ney çalgılarında zorunlu repertuvar 9.sınıftan itibaren başlayacaktır. Eser seçimleri Klasik Türk müziği ve Halk müziği repertuvarından öğrenci tarafından yapılacaktır.

                         Değerlendirme: Değerlendirmeyi yapacak olan jüri üyeleri, Devlet Konservatuarı Akademik Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçıları, Güzel Sanatlar Lisesi Branş Öğretmenleri, Müzik Eğitim Fakülteleri Akademisyenlerinden katkı sağlamak isteyenler, Alanında yetkin icracılar ve ilçemiz müzik öğretmenlerinden oluşacaktır.

Değerlendirme; 1-12.Sınıflar arasında, her sınıf ayrı değerlendirilecek şekilde yapılacaktır.

            Ödüllendirme: Ödüllendirme her branş ve sınıf için ayrı ayrı yapılacak olup, birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri ile jüri tarafından uygun görüldüğü takdirde solistlik ve teşvik amaçlı mansiyon ödülü verilecektir.

Ankara genelinde bu yıl 12. düzenlenen Türk ve Batı Müziği Çalgılarıyla Eser Seslendirme Yarışması’na ilişkin evraklar aşağıdaki linklerde sunulmuştur. Yarışmaya başvurular 17 Ocak 2020 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Uygulama Takvimi

Madde 7:

 1. Proje uygulama esaslarının belirlenmesi : 04- 08 Kasım 2019
 2. Uygulama onayının alınması : 11 Kasım – 15 Kasım 2019
 3. Uygulama esaslarının okullara duyurulması : 25 Kasım 2019
 4. Son başvuru tarihi: 17 Ocak 2020
 5. Başvuru yeri: Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümü
 6. Etkinliğin başlangıcı-bitişi: 03 Şubat 2020 – 21 Şubat 2020
 7. Ödül töreni: 02 Nisan 2020
 8. Etkinliğin yapıldığı yer: Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi (Aziziye Mah. Hoşdere Cd. No:139 Yukarı Ayrancı / Çankaya /ANKARA)
 9. 9. Proje değerlendirme raporunun Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanması.
Yürütme
Madde 8:
Bu proje;  Ankara Valiliği tarafından onaylandıktan sonra, Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülür.
 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 12.cisi gerçekleşecek olan Klasik Batı Müziği Çalgılarıyla Eser Seslendirme Yarışmasına katılmak isteyen enstrüman çalan tüm ilkokul , ortaokul ve orta öğretim öğrencilerimiz  merkezimize müracaat ederek yarışma hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilir… Zorunlu Repertuvar aşağıda listelenmiştir.

 

2019-20120 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI “12. KLASİK BATI MÜZİĞİ ÇALGILARIYLA  ESER  SESLENDİRME  YARIŞMASI”
ZORUNLU  ESER  REPERTUVARI
 

 

Klasik Gitar Zorunlu Repertuvarı
İlkokul
1.sınıf- “Divertissement”, A. Can-Curiela
2.sınıf-  “Moorish Dance” Traditional
3.sınıf-  “Wilson’s Wilde” Anonim 16.Yüzyıl
4.sınıf-  “Andante in C, Fernando Sor
Ortaokul
5.sınıf-  “Etüd in La Minör”, D. Aguado
6.sınıf-  “Greensleeves” Anonim
7.sınıf-  “Estudio”, Francisco Tarrega
8.sınıf-  “Alman”, Robert Johnson
 Ortaöğretim
9.sınıf-  “Etüd no:5”, B minör, F.Sor
10.sınıf- “Guardame Las Vocas”, Luys de Narvaes
11.sınıf- “Lagrima”, F.Tarrega
12.sınıf- “Galliarde”, F.Cutting
 
 
Keman Zorunlu Repertuvarı
İlkokul
1.sınıf-  “Twinkle Twinkle Little Star Suzuki 1
2.sınıf-  “Bingo” Essential elements violin book 1, No:140 G Major 1. Poz.
3.sınıf-  “Long Long Ago”, Suzuki 1, No:7
4.sınıf-  “Andantino” Re Majör, Suzuki 1 No:11
Ortaokul
5.sınıf-  “Minuet” No:1 Sol Majör, Suzuki 1, J.S. Bach
6.sınıf-  “Minuet” No:3 Sol Majör, Suzuki 1, J.S. Bach
7.sınıf- “ Si Minör Konçerto” 1. Bölüm, Op.35, O. Rieding
8.sınıf-  “Sol Majör Konçerto” 1. Bölüm, Op.34, O. Rieding
Ortaöğretim
9.sınıf-  “Re Majör Konçerto” 1. Bölüm, Op.22, F.Seitz
10.sınıf- “Re Majör Konçerto” 1. Bölüm, Op.36, O.Rieding
11.sınıf- “Re Majör Konçertino” 1. Bölüm, Op.15, F. Kuchler
12.sınıf- “La Minör Konçerto” 1. Bölüm, Op.3 No:6, Vivaldi
 
Yan Flüt Zorunlu Repertuvarı
İlkokul
1.sınıf-  “Dance” Susato (Trevor Wye-Part One-sf:14)
2.sınıf-  “Farewell” Alman Ezgisi (Trevor Wye-Part One-sf:24)
3.sınıf-  “Bransle” Gervaise (Trevor Wye-Part One-sf:36)
4.sınıf-  “House of Rising sun” Folk Ballad (The Joy Of Flute)
 
 
 Ortaokul
5.sınıf-  “Minuet” J.Pleyel (Famous Flute Favorites – Hugh Stuart)
6.sınıf-  “German Dance” Beethoven (The Joy Of Flute -20)
7.sınıf-  “Berceuse” Hauser (Famous Flute Favorites – Hugh Stuart)
8.sınıf-  “Sonata Theme” W.A.Mozart (Famous Flute Favorites – Hugh Stuart)
 
Ortaöğretim
9.sınıf-  “Minuetto” W.A.Mozart (Famous Flute Favorites – Hugh Stuart)
10.sınıf- “The Trout” Shubert (The Joy of Flute-21)
11.sınıf- “Waltz” Shubert (Famous Flute Favorites – Hugh Stuart)
12.sınıf- “Little Dance” Haydn (Little Pieces For Flute and Guitar-Louis Moyse)
 
 
 
Piyano Zorunlu Repertuvarı
İlkokul
1.sınıf- “Eskiye Dönüş” Enver TUFAN
2.sınıf- “Dalgaların Şarkısı” (E. TUFAN)
3.sınıf- “Kuşlar” (A. BURKARD)
4.sınıf- “Etüd”Allegretto –  C.CZERNY
Ortaokul
5.sınıf-  “Menuet” (J. KRIEGER)
6.sınıf-  “Fırtına”  (C.GURLITT)
7.sınıf-  “Menuet” (J.S. BUTTSTEDT)
8.sınıf-  “Saraydan Kız Kaçırma Operasından – W. A. MOZART
Ortaöğretim
9.sınıf-  “Sonatin” 1.Blm.C majör (M. CLEMENTI)
10.sınıf- “Eski Fransız Şarkısı” P.I. P. TSCHAIKOVSKY
11.sınıf- “Etüd” C Minor- (BERTİNİ)
12.sınıf- “Polonaise” G minör (J.S. BACH)
 
 
Ney Zorunlu Repertuvarı
 Ortaokul
5.sınıf-  Bayâti Peşrev (Emin DEDE)
6.sınıf-  Segâh Peşrev (Yusuf PAŞA)
7.sınıf-  Rast Peşrev (Refik FERSAN)
8.sınıf-  Acem Aşirân Peşrev (Salih DEDE)
Ortaöğretim
9.sınıf-  Hicaz Hümâyûn Peşrev (Veli DEDE)
10.sınıf- Sabâ Peşrev (Osman BEY)
11.sınıf- Nihâvend  Peşrev  (Hasib DEDE)
12.sınıf- Kürdili Hicâzkâr Peşrev (Tanburi Cemil BEY)
 
 
 
 
 
Kanun Zorunlu Repertuvarı
Ortaokul
5.sınıf-  Yemeni Bağlamış Telli Başına (Ali Ulvi Baradan)
6.sınıf-  Rast Şarkı-Hatıra –(Enis Behiç Koryürek)
7.sınıf-  Nihâvend  Şarkı Yıldızların Altında- (K.Ali Rıza Bey)
8.sınıf-  Hicaz Hümâyûn Peşrevi (Veli DEDE)
Ortaöğretim
9.sınıf-  Hüseyni Sarı Zeybek (Osman Pehlivan)
10.sınıf- Hüseyni Oyun Havası Çeçen Kızı (Tanburi Cemil Bey)
11.sınıf- Acem Aşirân Saz Semaisi (Udi İbrahim Efendi)
12.sınıf- Sultani Yegâh Saz Semaisi (Hacı Arif Bey)
 
Ud Zorunlu Repertuvarı
 
Ortaokul
5.sınıf-  Yemeni Bağlamış Telli Başına (Ali Ulvi Baradan)
6.sınıf-  Rast Şarkı-Hatıra –(Enis Behiç Koryürek)
7.sınıf-  Nihâvend  Şarkı Yıldızların Altında- (K.Ali Rıza Bey)
8.sınıf-  Hicaz Hümâyûn Peşrevi (Veli DEDE)
Ortaöğretim
9.sınıf-  Hüseyni Sarı Zeybek (Osman Pehlivan)
10.sınıf- Rast Saz Semaisi (Tatyos Efendi)
11.sınıf- Hicaz Mandıra (Lavtacı Andon)
12.sınıf- Nikriz Longa (Tanburi Cemil Bey)
 
Bağlama Zorunlu Repertuvarı
İlkokul
1.sınıf- Sarı Mendil
2.sınıf- Saray Yolu
3.sınıf- Alli Turnam Bizim Ele Varırsan
4.sınıf- Ekin Ektim Çöllere
Ortaokul
5.sınıf- Uzun ince bir yoldayım
6.sınıf- Aman Mor Koyun
7.sınıf-  Kırklar dağının düzü
8.sınıf-  Burçak Tarlası
Ortaöğretim
9.sınıf-  Silifkenin Yoğurdu
10.sınıf- Kesik Çayır
11.sınıf- Gönlüm Ataşlara Yandı
12.sınıf- Hüdayda
 
 

Yorum Yazın